Condicions d’ús

Aquestes Condicions d’Ús, Política de Privacitat i Venda (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.pilot-shop.es (d’ara endavant, el lloc web) que l’Aeroclub Barcelona-Sabadell (d’ara endavant “L’AEROCLUB”), posa a disposició de les persones que accedeixen al seu lloc web per facilitar informació sobre productes i serveis, col·laboradors propis i/o externs, i facilitar-ne l’accés, com a així com la contractació de serveis i béns. a través d’ell (tots coneguts col·lectivament com els “Serveis”).

L’AEROCLUB, amb domicili social a l’Aeroport de Sabadell, 08205 Sabadell (Barcelona), titular d’aquest lloc web, l’ús del qual està regulat per aquest document. Per contactar amb L’AEROCLUB, podeu utilitzar l’adreça postal indicada més amunt, així com l’adreça de correu electrònic aeroclub@aeroclub.es

Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com pel seu contingut i finalitat, pràcticament tota la navegació que es pot fer a través del mateix s’ha de fer gaudint de la condició de client. Per tant, l’esmentada condició del Client implica l’adhesió a les Condicions Generals de la versió publicada en el moment d’accedir al lloc web. L’AEROCLUB es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per aquest motiu, L’AEROCLUB recomana al Client que el llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.

En tot cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte de les quals L’AEROCLUB també vol complir amb les seves obligacions legals, així com regular-ne l’ús. En aquest sentit, els usuaris que accedeixen a aquestes parts del lloc web es comprometen a presentar, mitjançant l’accés a les pàgines esmentades, els termes i condicions establerts en aquestes Condicions Generals, en la mesura que els siguin aplicables.

Finalment, per la pròpia naturalesa d’aquest lloc web, el contingut d’aquests termes i condicions pot ser modificat o inclòs. Per tant, el Client, així com la resta d’usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, estan obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al lloc web, assumint que les condicions corresponents estan vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats Clients. L’identificador del client constarà de la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per accedir al compte propi del client cal incloure aquest identificador, així com una contrasenya que ha de contenir almenys 8 caràcters. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no es permet la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-lo en secret, assumint la total responsabilitat de les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el cas que el Client sàpiga o sospiti que l’ús de la seva contrasenya per part de tercers ha de canviar-la immediatament, tal com s’indica a la pàgina web.

ÚS CORRECT DELS SERVEIS I RESTRICCIONS LEGALS

El Client es compromet a utilitzar els Serveis de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol il·lustratiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

  1. utilitzar els Serveis de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic;
  2. reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès;
  3. realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a L’AEROCLUB o a tercers;
  4. utilitzar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. com a comercialització o divulgació d’aquesta informació de qualsevol manera;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que L’AEROCLUB pogués sofrir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com de qualsevol altra inclosa en aquestes Condicions Generals i/o en aquelles imposada. per llei. en relació amb l’ús del lloc web. L’AEROCLUB vetllarà en tot moment perquè es respecti l’ordenament jurídic vigent i tindrà dret a interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure el Client del lloc web en cas de suposada comissió, completa o incompleta, d’alguna de les les faltes o faltes especificades en el vigent Codi Penal, o en el supòsit de qualsevol conducta que, a parer de L’AEROCLUB, sigui contrària a les presents Condicions Generals, a les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest lloc web, a la Llei, a la normes establertes per L’AEROCLUB o els seus col·laboradors o poden pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de pilot-shop.es o dels seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són propietat exclusiva de L’AEROCLUB o de tercers, els drets dels quals al respecte són legítims. . de pilot-shop.es, per tant, està protegit per la legislació nacional i internacional. Queda totalment prohibida la utilització de tots els elements de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La vulneració d’algun dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com una infracció punible d’acord amb els articles 270 i següents. del Codi Penal. Aquells Clients que enviïn observacions, opinions o comentaris al lloc web a través del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què això sigui possible per la naturalesa dels Serveis, s’entenen autoritzant a L’AEROCLUB per a la seva reproducció. , distribució, comunicació pública, transformació i exercici de qualsevol altre dret d’explotació, d’aquestes observacions, opinions o comentaris, durant tot el temps de protecció dels drets d’autor legalment previstos i sense limitacions territorials. També s’entén que aquesta autorització és gratuïta. Les queixes que els clients puguin presentar en relació a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis d’aquest lloc web s’han d’adreçar a la següent adreça de correu electrònic: aeroclub@aeroclub.es

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sense perjudici del que estableixen les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns continguts en aquest lloc web, L’AEROCLUB no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, dels seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal com estan” i són accessibles sense cap tipus de garantia. L’AEROCLUB es reserva el dret d’interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació d’algun o de tots els Serveis que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics o de seguretat, de control, manteniment, fallada elèctrica o qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, L’AEROCLUB no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels Serveis, de manera que l’ús dels mateixos per part del Client es fa sota el seu propi risc, sense que, en cap moment, L’AEROCLUB sigui responsable de aquest respecte. L’AEROCLUB no serà responsable en cas d’interrupcions dels Serveis, retards, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que es puguin ocasionar per causes alienes a la seva voluntat. pilot-shop.es, i/o a causa d’una acció fraudulenta o culpable del Client i/o causada per circumstàncies imprevisibles o de força major. Sense perjudici del que disposa l’article 1105 del Codi Civil, tots els fets que es produeixin aliè a la voluntat de L’AEROCLUB s’entendran inclosos en el concepte de força major, així mateix, i als efectes d’aquestes Condicions Generals tals com: fallades de tercers, operadors o empreses de serveis, actes governamentals, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les administracions públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagues, etc. i l’atac de pirates informàtics o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que l’AEROCLUB hagi adoptat mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, AEROCLUB no assumirà cap responsabilitat per danys, pèrdues i/o lucre ces directes o indirectes. L’AEROCLUB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, integritat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o accedits a través del lloc web, com així com per als Serveis prestats o oferts per tercers o entitats. L’AEROCLUB intentarà, en la mesura del possible, actualitzar i rectificar qualsevol informació allotjada a la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exempt de responsabilitat per no actualitzar-lo o rectificar-lo, així com pel contingut i la informació que s’hi proporcionen. En aquest sentit, L’AEROCLUB no té l’obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, excepte en els casos en què ho requereixi la legislació vigent o quan ho requereixi. per un òrgan judicial o administratiu competent. Autoritat. Així mateix, AEROCLUB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests. AEROCLUB no es fa responsable de l’ús que el Client faci dels Serveis del Lloc Web o de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. El Client es compromet a mantenir L’AEROCLUB indemnitzat per qualsevol dany, pèrdua, multa, despesa (inclosos, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o qualsevol altra responsabilitat que L’AEROCLUB pugui patir en relació amb l”incompliment. o parcial o defectuosa. compliment per vostè del que estableixen aquestes Condicions Generals o la legislació aplicable i, en particular, en relació a les seves obligacions en matèria de protecció de dades personals recollides en aquestes condicions o establertes a la LOPD i la normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

L’AEROCLUB no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l’accés a Serveis de Tercers a través de connexions, enllaços o enllaços des dels llocs enllaçats o sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen a pilot-sshop.es és exclusivament la d’informar el Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis que ofereix el Portal. L’AEROCLUB no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços ni de les conseqüències derivades de l’accés dels Clients als mateixos. Aquests Serveis de Tercers els proporcionen, per la qual cosa L’AEROCLUB no pot controlar la legalitat dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha de ser extremadament prudent en l’avaluació i utilització de la informació i serveis disponibles en els continguts de tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió interpretativa o contenciosa que pogués sorgir, serà d’aplicació la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts es comprometen a sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’s, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.